SK DE

piaty krok

piaty krok, kto bude dozerať na realizáciu myšlienky

Pre úspešnú realizáciu je nevyhnutné určiť stavebný dozor. Je to odborne spôsobilá osoba, úlohou ktorej je dozerať na priebeh a kvalitu prác v súlade s technologickými predpismi a projektovou dokumentáciou. Tento odborník je poverený odsúhlasovaním rozsahu zrealizovaných prác a ich preberaním. Dôležité je, aby technický dozor vykonával jeden človek a hájil záujmy zhotoviteľa, nie skupina ľudí, ktorá si myslí, že tomu rozumie.