SK DE

štvrtý krok

štvrtý krok, kto bude myšlienku realizovať

Ak máme jasno v predchádzajúcich krokoch, môžeme pristúpiť k výberu realizátora. Aj tu určite platí, že nie len cena by mala rozhodovať. Odporúčame zvážiť pri výbere nasledovné kritéria:

- História firmy a referencie od iných zákazníkov danej firmy

Odporúčame osobne si overiť kvalitu prác ukončených a rozpracovaných zákaziek.

- Cena realizácie

Tu je dôležité rozdeliť cenu na jednotlivé práce. Sumárna cena za dielo nie je dostatočne vypovedajúca. Môže sa stať, že počas realizácie sa rozsah jednotlivých prác zmení, no jednotkové ceny počas výstavby by mali ostať nemenné. Dôvodom na zmenu ceny za určitých okolností môže byť preukázateľný výrazný nárast cien materiálu, napr. o viac ako 5%.

- Licencia a osvedčenie Technického skúšobného ústavu stavebného

Licenciu vydáva TSÚS ako nezávislá právnická osoba, ktorá osvedčuje, že firma má predpoklady vykonávať zatepľovanie fasád.

- Technické a personálne zázemie

Kvalitná robota sa dá urobiť len s kvalitne zaškolenými pracovníkmi, ktorým sa chce a vedia robiť s kvalitným náradím. Nemenej dôležité je aby firma mala v ktoromkoľvek čase prístup k zapožičaniu lešenia. Toto musí byť vopred dohodnuté s majiteľom lešenia.

-Lehota výstavby a komplexnosť dodávky

Obnova bytového domu znamená dočasné obmedzenie pre obyvateľov domu, preto by mala byť čo najkratšia. Taktiež práce súvisiace so zateplením by mal zabezpečovať hlavný zhotoviteľ (klampiarske práce, úprava bleskozvodu, sanácia balkónov a pod.) tak, aby sa záruka vzťahovala na jedného zhotoviteľa.

 

Po úspešnom výbere zhotoviteľa je potrebné uzatvoriť zmluvu o dielo. Vhodné je, aby na príprave zmluvy spolupracoval právnik, prípadne stavebný dozor.